READY4I5

Logo_2

Projekt Erasmus+

KA210-VET Strategic Partnership

Czas realizacji: 01.08.2023 – 30.07.2024

W kierunku Przemysłu 5.0 – wyzwania, dobre praktyki z Przemysłu 4.0 (READY4I5)

Numer projektu: 2022-2-PL01-KA210-VET-000092428

 CEL: Projekt READY4I5 zwiększy świadomość i podkreśli potrzebę uwzględnienia i ewentualnego wdrożenia zasad Przemysłu 4.0/5.0, aby pomóc organizacjom w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej poprzez następujące planowane.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

(1) Stworzenie ponadnarodowego konsorcjum projektowego i rozwój sieci współpracy ponadnarodowej ułatwiającej wymianę doświadczeń i know-how pomiędzy różnego rodzaju organizacjami zaangażowanymi w edukację w zakresie Przemysłu 4.0/5.0;

(2) Ułatwienie wymiany dobrych praktyk w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0/5.0; oraz

(3) Wsparcie grup docelowych w zwiększaniu świadomości na temat Przemysłu 4.0/5.0 i stworzenie większych możliwości rozwoju zawodowego poprzez zwiększanie ich wiedzy i budowanie umiejętności w dziedzinie Przemysłu 4.0/5.0 – zostanie to osiągnięte poprzez przeprowadzenie ankiety wśród grup docelowych (przedsiębiorców i osób fizycznych) oraz rozpowszechnianie wyników analiz studiów przypadków dotyczących udanego wdrożenia Przemysłu 4.0 i planów dotyczących wdrożenia Przemysłu 5.0, wybranych przez grupy docelowe.

 

 

Koordynator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji (Polska)

Głównym celem Stowarzyszenia na rzecz Innowacji i Edukacji (AFIE) jest promowanie innowacyjnych sposobów kształcenia i szkolenia zawodowego, koncentrując się na zwiększeniu skuteczności i atrakcyjności metod nauczania, a także zbliżeniu efektów uczenia się do potrzeb i wymagań rynku pracy poprzez poprawę kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Działalność naukowo-badawcza obejmuje prace w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju nowoczesnych technologii kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym pojawiających się trendów/wpływów Przemysłu 4.0, dzięki realizowanym projektom RU. Realizowane projekty dotyczą rozwoju metod badawczych w zakresie pedagogiki pracy, w tym badań zawodowych, badań porównawczych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w UE oraz instrumentów UE wspierających edukację formalną, pozaformalną i nieformalną. Zrzesza 17 członków. Członkowie wspierający (20 specjalistów) to pracownicy naukowi reprezentujący takie dyscypliny jak pedagogika, doradcy zawodowi oraz nauczyciele i trenerzy VET.

Tartu Rakenduslik Kolledž (Estonia)

Tartu Vocational College to centrum kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych w Estonii, oferujące szeroki zakres możliwości edukacyjnych. Rocznie ponad 3000 studentów uczestniczy w początkowych lub ciągłych studiach zawodowych, a około 3000 dorosłych w kursach zawodowych. Zapewnia doskonałą okazję do nauki ponad 50 zawodów i praktycznych umiejętności w obszarach IT, kulinarnym, budowlanym, biznesowym, technologii przemysłowej, naprawy samochodów, turystyki i urody.

Training 2000 (Włochy)

TRAINING 2000 to centrum w regionie Marche prowadzące działalność w zakresie kształcenia zawodowego i kursów dla dorosłych, doradztwa i szkoleń w firmach, szkolenia trenerów i nauczycieli w szkołach. Organizuje kursy szkoleniowe w zakresie ICT, integracji społecznej, przedsiębiorczości, ICT dla migrantów, integracji grup defaworyzowanych w celu zatrudnienia, ekoturystyki, zrównoważonego środowiska, nowych metodologii w nauczaniu i uczeniu się (kształcenie na odległość), rozwoju społeczności i zdrowego stylu życia (dobre samopoczucie psychiczne, aktywne starzenie się i nawyki żywieniowe). Training 2000 jest "certyfikowanym centrum szkoleniowym" w regionie Marche i współpracuje w regionalnych i europejskich sieciach różnych podmiotów: Urzędy Pracy, Związki Zawodowe, Krajowe Stowarzyszenie MŚP (C.N.A), Stowarzyszenia seniorów i migrantów, biblioteki publiczne w prowincji Pesaro i Urbino, gmina Fano, urzędy publiczne, uniwersytety w Urbino i Ankonie.

REZULTATY PROJEKTU:

Rezultatem działania będzie poprawa świadomości wybranych firm w zakresie przyjęcia Przemysłu 4.0/5.0 przez MŚP poprzez wdrażanie nowych i lepszych projektów. Rezultatem wizyt studyjnych będzie wiedza na temat tego, w jaki sposób firmy we Włoszech, Estonii i Polsce zmierzają w kierunku transformacji Przemysłu 4.0/5.0. Podzielą się one najlepszymi praktykami, które zostaną później włączone do wspólnego kompendium. Praktyczny rezultat w postaci kompendium Przemysłu 4.0/5.0 przygotowanego w języku angielskim i językach narodowych krajów partnerskich i dostępnego online na stronie internetowej projektu, stronach internetowych instytucji partnerskich i Facebooku. Poza dobrymi praktykami i studiami przypadków z zakresu wdrażania Przemysłu 4.0/5.0, kompendium zawierać będzie również wnioski ze studiów przypadków przeprowadzonych przez partnerów projektu oraz ankiet przeprowadzonych w ramach projektu, bank słów oraz bank ćwiczeń z zakresu wdrażania Przemysłu 4.0/5.0.

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Sławińska

Email: innowacja.edukacja@onet.pl