Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji realizuje projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

W ramach pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ – Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji  jako jedyny
w Radomiu
otrzymał dofinansowanie kosztów dostosowania i wyposażenia pomieszczeń warsztatu, niezbędnych do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami
w projekcie.

W pilotażu wzięły udział 72 warsztaty terapii zajęciowej, co stanowi ok. 10% wszystkich WTZ. Warsztaty te uzyskały w ramach projektu możliwość doposażenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji.

W poszczególnych etapach realizacji projektu przeprowadzony zostanie pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnościami (w tym projektu standardów funkcjonowania WTZ oraz standardu usług asystenckich), a także mechanizmu udzielania wsparcia na reprezentatywnej próbie ich potencjalnych odbiorców i realizatorów.

 

Podstawowe informacje o projekcie

Celem projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie gruntownej analizy funkcjonującego systemu wspierania oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających włączenie osób
z niepełnosprawnościami w życie społeczne. Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób
z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie działania w projekcie są zgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 

Okres realizacji projektu
01.10.2020 r. – 31.12.2023 r.

 

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 39 210 065,84 zł, z czego 33 046 243,48 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Środki przyznane dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji  wynoszą 65 000,00 zł.

 

Realizatorzy projektu

Projekt “Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizują:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Partner
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Partner
  • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi partnerzy – Partner