Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 586 481,50

całkowita wartość zadania –  586 481,50

Gmina Miasta Radomia zleciła Stowarzyszeniu na Rzecz Innowacji i Edukacji realizację zadania publicznego pod tytułem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W dniu 23.02.2024r. została zawarta umowa, na podstawie, której Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dotację w kwocie 586 481,50zł. Zadanie będzie  realizowane w okresie od 21.02.2024r. do 31.12.2024r.

 

Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Miasta Radomia otrzymała od Wojewody Mazowieckiego na realizację ww. Programu dofinansowanie w wysokości 1 787 464,93 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 13.02.2024r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie  im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program adresowany jest do:

a)      dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Rezultatem Projektu będzie wsparcie uczestników w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym.