Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji zostało wybrane w otwartym konkursie ofert
Nr KZP/ZS/III/3/2023 na powierzenie wykonywania zadania publicznego w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej pt.: „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomia.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowane jest do 11 dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Radomia, posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Termin realizacji zadania: 20.03.2023 – 31.12.2023.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 837 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 618 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 402 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Za realizację usługi asystencji osobistej Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności.
 

Ważne!
W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem iż nie jest ona członkiem rodziny Uczestnika Programu i spełnia jeden z n/w warunków:

1) posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub

2) posiada co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Na potrzeby Programu za członka rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go właściwa uczestnikowi gmina z uwzględnieniem postanowień Programu w zakresie niezbędnych kwalifikacji.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268, z późn.zm.), inne usługi finansowane
w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8 Programu, finansowane ze środków publicznych.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą sama osobę maksymalnie przez 12 godzin na dobę.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielanie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu

W celu przystąpienia do udziału w Programie należy dostarczyć komplet dokumentów, na który składa się:

 • karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,
 • oświadczenie uczestnika Programu w zakresie wyboru asystenta,
 • podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,
 • w przypadku wskazania asystenta – oświadczenie asystenta.

Komplet dokumentów należy składać w terminie 15 – 20 marca 2023 r.:

 • bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji przy
  Królowej Jadwigi 15, 26-600 Radom, w godzinach od 7 – 15
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
 • e-mailem na adres: innowacja.edukacja@onet.pl

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników, ich kompletności oraz spełnienia warunków określonych w Programie, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie Gminy Miasta Radomia, zgodnie
z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zostanie telefonicznie poinformowana o wyborze  w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zakwalifikowania.

Po 20 marca 2023 r. nabór będzie otwarty (lista rezerwowa), a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-o-zmianie-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Zadanie realizowane ze Środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Miasta Radomia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.