O nas

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji

Głównym celem Stowarzyszenia na rzecz innowacji i edukacji jest promowanie innowacyjnych sposobów kształcenia i szkolenia zawodowego, skupiających się wokół zwiększenia skuteczności i atrakcyjności metod nauczania, a także zbliżenia efektów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie inicjuje i wspiera działania na rzecz zwiększenia zasięgu, skali i innowacyjności edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Prowadzona działalność ma na celu wspomaganie rozwoju wynalazczości i innowacyjności oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Stowarzyszenie organizuje, wspiera i realizuje badania naukowe, wymianę doświadczeń dotyczących przemian kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z popularyzacją ich wyników. Realizowane projekty są bezpośrednio ukierunkowane na działalność badawczą i edukacyjną w zakresie kształcenia zawodowego oraz podnoszenia świadomości z zakresu zrównoważonego wzrostu.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu, turystyki i przedsiębiorczości dla zrównoważonego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez organizację i rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa, a także upowszechnianie kulturalnych i sportowych form spędzania wolnego czasu.