Opracowanie programów nauczania OBSZAR I

Czas realizacji:
2021.10.01 – 31.05.2023

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Tytuł projektu:

„Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II) – OBSZAR I branża audiowizualna i poligraficzna”

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1005/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.10.2021 do 31.05.2023 r. dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 6 zawodów szkolnictwa branżowego (branża audiowizualna i poligraficzna), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 17 programami ich nauczania we współpracy z pięcioma pracodawcami.

Wartość projektu : 841 375,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  709 110,85 PLN

Nazwa Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i Edukacji – Partner Wiodący

Elektroszkolenia Sp. z o.o. – Partner