Opracowanie programów nauczania OBSZAR IX

Czas realizacji:
2021-10-01 – 2023-05-31

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Tytuł projektu:

„Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów –II etap (DUZ II) –

obszar IX branża ogrodnicza, rolno-hodowlana i leśna” nr umowy o dofinansowanie
UDA-POWR.02.15.00-00-1010/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.10.2021 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 11 zawodów szkolnictwa branżowego (branża ogrodnicza, rolno-hodowlana i leśna), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 24 programami ich nauczania we współpracy z pięcioma pracodawcami.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 174 800,00 PLN / 990 121,44 PLN

Okres realizacji: od 2021-10-01 do 2023-05-31

Nazwa Beneficjenta:

CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner Wiodący

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i Edukacji – Partner