Termin realizacji: 01-31.08.2022 r.

Jesteśmy aktywni

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji rozpoczęło realizację zadania publicznego pt. „Jesteśmy aktywni” w ramach #MazowieckaAktywacja (Numer umowy 260499465). Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kwota dofinansowania: 4500 zł

Koszt projektu: 5850 zł

Miejsce realizacji projektu: Dom Studenta Nr 2 Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, ul. Akademicka 3, 26-600 Radom

Celem projektu jest pomoc w łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w akademikach Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Projekt ma na celu włączenie i wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwój systemu aktywnej integracji poprzez działania edukacyjno – aktywizujące.

Zaplanowano szereg aktywności integrujących i adaptacyjnych, które mają za zadanie  wspieranie uchodźców w zakresie rehabilitacji społecznej. Prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjno-taneczne oraz warsztaty z zakresu terapii sensorycznej.

Podejmowane działania wpłyną na rzecz rozwoju edukacji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W głównej mierze nastąpi promowanie równego dostępu i włączenia społecznego poprzez ułatwianie dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych
i o mniejszych szansach oraz podejmowanie działań służących rozwojowi regionu, w tym zgodnemu z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie aktywności i integracji społecznej wspólnot, i społeczności lokalnych.

Zorganizowane zostaną także warsztaty w Pracowni Terapeutyczno – Rozwojowej Ranczo Emocji, gdzie uczestnicy będą mogli m.in. spacerować z alpakami.