Czas realizacji:
2021.10.01 – 2022.09.30

Opracowanie programów nauczania OBSZAR I

Tytuł projektu:

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II) – OBSZAR I branża audiowizualna i poligraficzna”

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1007/21-00

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się

gospodarki

 

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.10.2021 do 30.09.2022 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 6 zawodów szkolnictwa branżowego (branża audiowizualna i poligraficzna), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 17 programami ich nauczania we współpracy z pięcioma pracodawcami.

 

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej:   841 375,00 PLN

Nazwa Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i Edukacji – Partner Wiodący

Elektroszkolenia Sp. z o.o. – Partner