Czas realizacji:
2021.08.01 – 2022.10.31

Opracowanie programów nauczania OBSZAR VI

Tytuł projektu:

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży ekonomiczno-administracyjnej i branży handlowej – OBSZAR IV

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1006/21-00

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

 

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.08.2021 do 31.07.2022 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 6 zawodów szkolnictwa branżowego (branża ekonomiczno-administracyjnej i branży handlowej), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 13 programami ich nauczania we współpracy z pięcioma pracodawcami.

 

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej:  642 375,00 PLN

 

Nazwa Beneficjenta:

 

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i Edukacji – Partner Wiodący

Elektroszkolenia Sp z o.o. – Partner