Czas realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023

Projekt Erasmus+: „Development of Courses for Sustainable Waste Management for Municipalities – ENCOURAGE” [Opracowanie kursów dla zrównoważonej gospodarki odpadami dla gmin – 2021-1-PL01-KA220-VET-000030417]

Cel projektu

Gospodarka odpadami stanowi ważny aspekt ochrony środowiska. Przejście do zrównoważonej i neutralnej klimatycznie gospodarki wymaga znacznych  inwestycji w całej UE. Kraje UE stoją przed problemem braku praktycznych umiejętności zrównoważonego zarządzania gospodarką odpadami.

Celem projektu ENCOURAGE jest opracowanie rozwiązań edukacyjnych z zakresu gospodarką odpadami w gminach. Głównym zadaniem jest prowadzenie działań edukacyjnych, które wpłyną na zachowanie i podniesienie świadomości i zmiany dotychczasowego podejścia do kwestii zrównoważonej gospodarki odpadami.

Cele projektu koncentrują się na:

  • Opracowaniu i wdrożeniu nowych i innowacyjnych kursów zawodowych dla sektora odpadów zgodnie z dyrektywą UE w sprawie odpadów.
  • Podniesieniu poziomu kompetencji i umiejętności na poziomie gminy w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami.
  • Minimalizacji luki pomiędzy zapotrzebowaniem na nową wiedzę, brakiem programów edukacyjnych a wyzwaniami grup docelowych w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami.

 

Rezultaty

W ramach projektu ENCOURAGE zostaną opracowane zintegrowane programy edukacyjne
w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, które będą oferowane gminom
i przedsiębiorstwom publicznym w celu zdobycia wymaganych kompetencji, które pomogą zwiększyć produktywność przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej.

Projekt ENCOURAGE dostarczy rozwiązań o dobrze zdefiniowanych ścieżkach rynkowych. Najważniejszym z nich jest zachęcanie i edukowanie pracowników, jak odpowiednio prowadzić gospodarkę odpadami, aby umożliwić właściwe zarządzanie odpadami powstającymi na terenie gmin. Będzie to możliwe dzięki budowaniu odpowiednich, wysokiej jakości umiejętności i kompetencji poprzez opracowanie i wdrożenie szkoleń z zakresu zrównoważonego zarządzania odpadami dla pracowników (przyszłych i obecnych). Opracowane kursy będą wspierać tworzenie i zapewniać dostęp do ścieżek podnoszenia kwalifikacji w zakresie zrównoważonego zarządzania odpadami, co jest najistotniejszym priorytetem tego Projektu. Nabyta przez pracowników wiedza i umiejętności umożliwi   zapewnienie ciągłego, zrównoważonego zarządzania odpadami.

Czas realizacji

01.01.2022 – 31.12.2023

Partnerzy

Contentplus – koordynator, Polska

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji, Polska

Institute for Research in Environment, Civil Engineering and Energy, Republika Macedonii Północnej

Znanstveno raziskovalno sredisce Bistra Ptuj, Słowenia

Creative Thinking Development, Grecja

EDITC LTD, Cypr

 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej na rzecz przedstawienia niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.