Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

Strategic Partnership for Soft Skills Building through Gamification

Cele:

UE znalazła się w obliczu paradoksu: podczas gdy wskaźnik zatrudnienia młodzieży wynosi 16,1%, w całej Europie jest około 2 milionów wolnych miejsc pracy. Wyjaśniono, że ten paradoks można przypisać faktowi, że “duża liczba pracodawców nie może znaleźć odpowiedniego zestawu umiejętności na rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do e-umiejętności.” (Eurostat, 2017, app.1, pt.5). Wyjaśnienie to zostało poparte przez samych pracodawców, którzy rekrutując młodych ludzi, szukają przede wszystkim właściwej postawy i umiejętności, aby umożliwić młodym ludziom skuteczne działanie w miejscu pracy.

W szczególności przewiduje się 5 kluczowych kompetencji:

  • Komunikacja / współpraca z pracodawcą
  • Zdolność dostosowania / elastyczność
  • Kreatywne myślenie
  • Praca zespołowa
  • Aby przezwyciężyć te niedopasowania, konieczne jest zapewnienie lepszego kształcenia i szkolenia zawodowego, aby uwzględnić te miękkie umiejętności i lepiej przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy.

Głównym celem projektu STRATAGAME jest zapewnienie nauczycielom zawodowym odpowiedniego zestawu narzędzi, pozwalającym im na włączenie nauczania umiejętności miękkich w ich działalności zawodowej.

STRATAGAME zaangażuje w działania projektu dwie główne grupy docelowe: nauczycieli VET, w tym formalnych, pozaformalnych i nieformalnych dostawców I-VET i C-VET ze wszystkich przedmiotów i specjalizacji w celu włączenia umiejętności miękkich do swoich działań. Co najmniej 140 nauczycieli VET będzie bezpośrednio zaangażowanych w opracowywanie produktów projektu.

Rezultaty:

  • Test diagnostyczny, złożony z zestawu pytań psychometrycznych, który ma na celu zarysowanie oceny poziomu kompetencji młodzieży w 5 kluczowych umiejętnościach miękkich
  • Gra online, która ma postać jednego budynku z 5 pokojami, z których każdy przedstawia nowe wyzwanie odpowiadające jednej z 5 kompetencji.
  • Przewodniki elektroniczne, które będą wspierać narzędzia przekazywane nauczycielom wraz z notatkami dydaktycznymi związanymi z grami online oraz nowe scenariusze do wykorzystania w klasie.