Czas realizacji:  październik – grudzień 2018

Udział formacji CMG Radom w Mistrzostwach Świata w Shenzhen

Realizacja zadania publicznego – Nabór ofert w trybie art. 19a – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2018 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Biuro Sportu

Cel

Głównym celem realizacji zadania była reprezentacja Radomia i Polski podczas Mistrzostw Świata Formacji Latynoamerykańskich przez formację latynoamerykańską CMG Radom – Mistrzów Polski federacji FTS.

Udział w zawodach wpłynął na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności osób młodych, w tym osób o mniejszych szansach, a także promowanie aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego, włączenia społecznego dzięki współpracy osób aktywnie uczestniczących w pracy z młodzieżą.

Podjęte działania miały na celu upowszechnianie i promocję tańca towarzyskiego, a także upowszechnianie kultury fizycznej i działań w sferze rozwoju rekreacji ruchowej i podnoszenia sprawności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Działania sprzyjały podnoszeniu jakości pracy na rzecz młodzieży, w szczególności poprzez ściślejszą współpracę między organizacjami działającymi na rzecz młodzieży.

Poszerzanie międzynarodowego wymiaru działań na rzecz młodzieży oraz poszerzanie zdolności osób i organizacji pracujących z młodzieżą do wspierania osób młodych.

Nastąpił rozwój i popularyzacja różnych form tańca, a w szczególności tańca sportowego, promocja tańca latynoamerykańskiego oraz promocja Miasta Radomia i regionu na arenie światowej.

Beneficjenci

Grupę docelową stanowiła formacja CMG Radom z Akademii tańca CMG, złożona z 18-tu reprezentantów Gminy – Miasta Radom, młodych tancerzy w wieku 15- 19 lat, uczniów radomskich gimnazjów i liceów ogólnokształcących, którzy będą rywalizować z najlepszymi formacjami latynoamerykańskimi z całego Świata (szacowana ilość to ok.500 uczestników), w kategorii powyżej 15-go roku życia.