Reduce inequalities: stay active, happy and healthy!

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji rozpoczęło realizację projektu w programie Erasmus+ pt.: Reduce inequalities: stay active, happy and healthy!

Numer projektu: 2021-2-PL01-KA210-ADU-000050182

Projekt realizowany jest w sektorze akcji Edukacja Dorosłych – Pasterstwa na małą skalę.

Czas realizacji:

01.04.2022r. – 30.09.2023 r.

Konsorcjum:

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukavji – koordynator

Human Profess – Węgry

Cel:

Głównym celem projektu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez integrację społeczną uczestników projektu, a także podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie.

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób z niepełnosprawnościami z Polski i Węgier, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, wymagających aktywizacji społecznej i zawodowej, o różnym poziomie wykształcenia. W Polsce będą to uczestnicy Warsztatu Terapii  Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji.

Węgierscy uczestnicy to klienci Human Profess, osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i ruchową, o ograniczonej zdolności do pracy, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Publikacja:

StayActive_project Erasmus+2021-2023