O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji jest organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ). Od 1 marca 2007 roku WTZ prowadzi działalność rehabilitacyjną
i zawodową dla osób z niepełnosprawnościami, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
w Radomiu nr XVII-P/134/A/06 z dnia 11 września 2006 roku. Organem założycielskim był Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki. Działalność warsztatu finansowana jest przez PFRON w wysokości 90% i Gminę Miasta Radomia – 10%.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na rzecz innowacji i edukacji wspiera 25 osób z niepełnosprawnościami  w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wszyscy uczestnicy posiadają wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Warsztat terapii zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania  umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także  psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo
w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapia realizowana jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań. Rehabilitacja w naszym warsztacie prowadzona jest w pięciu pracowniach:

  • pracowni komputerowej,
  • pracowni technicznej,
  • pracowni gospodarstwa domowego,
  • pracowni terapeutyczno-twórczej,
  • pracowni krawiecko-dziewiarskiej.

Zajęcia w każdej z pracowni odbywają się pod okiem instruktorów zawodu
i terapii zajęciowej – 5 osób zatrudnionych na pełnym etacie. Dla podwyższenia możliwości rozwoju uczestników w warsztacie zatrudniony jest również specjalista ds. rehabilitacji, psycholog i doradca zawodowy.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej biorą aktywny udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych koordynowanych przez Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji.

 

Zapraszamy do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Uczestnicy i kadra WTZ na deskach Teatru Powszechnego w Radomiu w przedstawieniu pt. “Mocium Panie. Będzie teatr! Fredro dla osób z niepełnosprawnościami” 

Nasze projekty

Nazwa programu Tytuł projektu Czas realizacji Cel
PFRON Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych 01.10.2020 r. – 31.12.2023 r. Celem projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Erasmus+ Empowering Front Line personnel of Hospitality and Tourism Industry through 3D serious games (2021-2-PL01-KA220-VET-000050373) 2022 – 2024 Opracowanie innowacyjnej platformy internetowej do szkolenia recepcjonistów hotelowych w zakresie umiejętności komunikacyjnych, poprzez przygotowanie szeregu scenariuszy symulacyjnych i narzędzia do oceny 3D, które wpłyną na integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami wraz z zaproponowaniem działań naprawczych.
Erasmus+ Reduce inequalities: stay active, happy and healthy!” (2021-2-PL01-KA210-ADU-000050182) 2022 – 2023 Wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez integrację społeczną oraz podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, zwiększenie możliwości zatrudnienia i pełnienia ról społecznych dla 40 osób niepełnosprawnych w Polsce i na Węgrzech zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Erasmus+ Application for the development of a Green and Smart city” !” (2021-1-PL01-KA220-SCH-000029823) 2021 – 2023 Podniesienie świadomości ekologicznej, poprzez edukację ekologiczną, STEM i grywalizację. Wzrost świadomości ekologicznej oraz rozwój kompetencji i umiejętności przekrojowych, z włączeniem osób z niepełnosprawnościami.
Erasmus+ Hybrid Learning Lab for Industry 4.0 Mechatronics” (2021-1-HR01-KA220-VET-000028182) 2021 – 2023 Wzmocnienie potencjału kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez opracowanie programu nauczania w dziedzinie Mechatroniki dla Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością i grup defaworyzowanych.
Fundacją Pomocy JB Fundacja Pomocy JB - 2021 - dotacja 6.999,00 2021 Zakup wysokiej klasy komputera, jako urządzenie współpracujące z ploterem laserowym.
PFRON Projekt realizowany we współpracy z w ramach programu „Wyrównywanie szans między regionami II” . Dotacja 17.600,00. Udział środków własnych 4400,00. 2021 Modernizacja parkietu w warsztacie.
Erasmus+ Market qualifications - a signpost for minimizing competence gaps between education and the labour market in the HoReCa sector” (2020-1-PL01-KA202-082206) 2020 – 2023 Zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym w branży HoReCa poprzez opracowanie i wdrożenie modeli walidacji i certyfikacji zgodnych z Europejską Ramą Kwalifikacji, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
Fundacja Banku PEKAO SA im. dr Mariana Kantona  Projekty realizowane we współpracy z Fundacją Banku PEKAO SA im. dr Mariana Kantona (o wartości 4.500 zł każdy) 2020 – 2021 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działań i zajęć terapeutycznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia.
PFRON Zajęcia klubowe w WTZ 2020 – 2021 Wsparcie uczestników, którzy podjęli zatrudnienie oraz osób, które oczekują na przyjęcie do placówki. Warunkiem udziału jest ukończone 18 lat oraz orzeczenie o umiarkowanym bądź stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii (punkt 4 orzeczenia).
PFRON Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami (2020 – kwota 6.804 zł). 2020 Zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe.
Rossmann Pomagamy jak umiemy 2018-2019 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działań i zajęć terapeutycznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia.
Erasmus+ Strategic Partnership for Soft Skills Building through Gamification (2018- 1-RO01-KA202-049112) 2018 – 2020 Wspieranie młodych ludzi, w tym osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji miękkich, niezbędnych do znalezienia zatrudnienia, a także rozwijanie skutecznej, otwartej i innowacyjnej edukacji, poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzone są w godzinach od 8:00-15:00 przez 11 miesięcy w roku, w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15, użyczonym przez Gminę Miasta Radomia.

Kontakt:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na rzecz innowacji i edukacji

Królowej Jadwigi 15

26-600 Radom

Telefon: +48 48 333 09 94

Mail: innowacja.wtz@onet.pl

Kierownik WTZ: mgr Justyna Mortka

 

Zapraszamy na relację z obchodów 15-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Materiał Telewizji Dami Radom