HoReCa4VET – Market qualifications

Cele

Głównym celem projektu HoReCa4VET jest zwiększenie dostępu do formalnego, nieformalnego i pozaformalnego uczenia się przez całe życie w branży HoReCa poprzez opracowywanie i wdrażanie modeli walidacji i certyfikacji zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.

Projekt jest zgodny z celami i założeniami VET, a wszelkie działania związane z minimalizacją luki między kształceniem i szkoleniem zawodowym a rynkiem pracy traktowane są priorytetowo.

W ten sposób oczekiwane rezultaty przyczynią się do poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także do zwiększonego wykorzystania unowocześnionych treści, narzędzi i zasobów wspierających VET.

Oczekiwane rezultaty

Umiejętności wypracowane w wyniku projektu będą mogły uzupełniać kompetencje nabyte w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, gdyż jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby rynku pracy. Zapewni to firmom wykwalifikowaną kadrę, co z kolei umożliwi jednostkom poprawę dostępu do rynku pracy.

Opracowane wyniki będą również źródłem zasobów dla pracowników nieposiadających potwierdzonych kwalifikacji. Może być również niezbędnym punktem wyjścia do rozwoju kariery i awansu.

Publikacje

HoReCa4VET dla zrównoważonego rozwoju

HoReCa4VET for sustainable development

Media społecznościowe