Czas realizacji:
2021.08.01 – 2022.07.31

Opracowanie programów nauczania OBSZAR III

Tytuł projektu:

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II) OBSZAR III – branża drzewno-meblarska

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1005/21-00

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się

gospodarki

 

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.08.2021 do 31.07.2022 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 5 zawodów szkolnictwa branżowego (branża drzewno-meblarska), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 11 programami ich nauczania we współpracy z pięcioma pracodawcami.

 

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej:  515 375,00 PLN

 

Okres realizacji: od 2021-08-01 do 2022-07-31

 

Nazwa Beneficjenta:

 

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i Edukacji – Partner Wiodący

Elektroszkolenia Sp z o.o. – Partner